Polityka prywatności

Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) – zwanej w dalszej części: RODO – informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ZDI24 Sp. z o. o. z siedzibą w Tychach (kod 43-100), ul. Długa 19, NIP: 646-290-30-76, REGON: 241825700, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach – Wschód VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000376747.
 2. Kontakt z Administratorem Danych: , lub w formie listownej z dopiskiem „do inspektora”
 3. Cel przetwarzania Państwa danych przez Administratora.

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w szczególności:

 • Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) w celu:
  • zawarcia umowy, podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy,
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np.: prawa podatkowego, ustaw o rachunkowości)
  • obsługi zgłoszeń, reklamacji, wsparcia technicznego.
 • Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu:
  • marketingu produktów lub usług własnych (prawnie uzasadnionym interesem jest dostarczanie informacji Klientom o swoich usługach i produktach),
  • dochodzenia lub zabezpieczania roszczeń jak i obrony przed roszczeniami, (możliwość obrony przed roszczeniami, dochodzenie roszczeń jak ich zabezpieczanie jest również prawnie uzasadnionym interesem Administratora).
 1. Informacja dotycząca dobrowolności podania danych.

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny i jest niezbędne do realizacji czynności związanych z działalnością Administratora. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

 1. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane.
 • Dane osobowe przetwarzane w celach opisanych w pkt. 4 będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach powszechnie obowiązującego prawa a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  • posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)
  • zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi.
  • wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych, rachunkowych);
 • Dane osobowe przetwarzane na zasadzie zgód, będą przetwarzane do czasu ich odwołania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • W zakresie obsługi zapytania zawartego w formularzu kontaktowym przez okres do czasu zakończenia procesu obsługi zapytania zawartego w formularzu kontaktowym,
 • a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym dla realizacji przez ZDI24 Sp. z o.o. uzasadnionego interesu Administratora.
 1. Udostępnianie Państwa danych osobowych.

Państwa dane będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia. Są to m.in. firmy świadczące usługi informatyczne, hostingowe, rejestratorzy domen, usługi księgowe, usługi pocztowe i kurierskie, kancelarie prawnicze, organy nadzorujące, sądy i inne organy władzy (np. organy podatkowe i ścigania walczące z oszustwami i nadużyciami), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem.

Każdorazowo Podmioty takie są zobowiązane do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Państwa dane osobowe oraz przetwarzać je zgodnie obowiązującymi przepisami.

 1. Przekazywanie Państwa danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Administrator może przekazać Państwa dane osobowe do krajów poza EOG w przypadku gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia naszych usług lub też do spełnienia innych potrzeb operacyjnych ZDI24 Sp. z o.o.

Gdy przekazujemy dane osobowe poza EOG, to działamy w oparciu o:

 • stwierdzenie przez Komisję Europejską odpowiedniego stopnia ochrony
 • zapewnienie właściwego stopnia ochrony danych osobowych
 1. Prawa osoby której dotyczą dane osobowe:
 • Prawo dostępu do danych osobowych, prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania w obrębie art. 15 RODO;
 • Prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych w obrębie art. 16 RODO,
 • Prawo do usunięcia danych osobowych w obrębie, art. 17 RODO,
 • Prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych, w obrębie art. 18 RODO.
 • Prawo do przenoszenia danych w obrębie art. 20 RODO.
 • Prawo wniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w obrębie art. 21 RODO, z wyłączeniem sytuacji gdy Administrator wykaże, że w stosunku do Państwa danych przysługują nam prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu.
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.
 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Z powyższych praw (poza prawem do wniesienia skargi do organu nadzorczego) można skorzystać poprzez kontakt zgodnie z pkt. 2 niniejszej polityki.

 1. Profilowanie oraz zobowiązanie Administratora.

Nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Administrator zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe.  W przypadku wdrożenia nowych systemów lub procesów w których wykorzystywane będą Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem zostaną Państwo o tym poinformowani.

Pobierz